• โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

 • โรงเรียนบ้านหนองสนวน
  170 ม. 5 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านหนองสนวน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนวน ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2516  เปิดทำการสอนชั้น ป. 1- 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 170 คน  ครู 2 คน นายโกเมทร์ มุ่งคุณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  และขอลาออกจากราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2528 

        โรงเรียนบ้านหนองสนวนมีเนื้อที่ 49 ไร่ อาคารเรียนถาวร 2 หลัง ส้วม 3 หลัง 14 ที่นั่ง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง 
โรงอาหารและหอประชุม 1 หลัง  อาคารอนามัย  1 หลัง  โรงจอดรถ   1 หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล 
และสนามบาสเก็ตบอล อย่างละ 1 สนาม  ถังเก็บน้ำฝนจำนวน 4 ชุด 

        ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ  คือ ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6, และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 198  คน บุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 12 คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  9 คน

        รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาแห่งนี้ ประกอบด้วย
        1. นายโกเมทร์  มุ่งคุณ พ.ศ.2516–2528               
        2. นายประกาศิต  จันทรศร พ.ศ.2529– 2530           
        3. นายบุญลือ  แกดสันเทียะ  พ.ศ.2530 - 2532        
        4. นายเรืองยศ  เชื่อมกลาง พ.ศ. 2532 – 2533่
        5. นายวิทวัส  อนันต์    พ.ศ. 2533–2549              
        6. นายสังคม  พรหมภูวัลย์ พ.ศ.2549– 2552           
        7. นายศุภกฤต  ชยเสนาพงศ์ พ.ศ. 2552 – 2559

        ปัจจุบัน นายศิวเสก อุดมจิรโชติ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559